Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY “Tabletize”

Wstęp

  1. Firma AppFactory (VAT UE IT 02115600997) z siedzibą w Genui, Piazza della Vittoria 15/43 (AppFactory ) jest spółką działającą w sektorze web oraz wyłącznym deweloperem platformy web nazwanej Tabletize (Platformą) , która mieści się na stronie www.tabletize.pl (Strona internetowa)
  2. Platforma, na którą można zalogować się poprzez stronę internetową ( dokładny opis platformy znajduje się na stronie), składa się z oprogramowania typu web based i jest wyłączną własnością firmy AppFactory.
  3. Użytkownik tj. firma lub osoba prywatna (Klient), podpisując umowę z firmą AppFactory, której owe Ogólne Warunki Korzystania są częścią integralną, będzie mógł korzystać z platformy w danym okresie czasu, na zasadach wymienionych poniżej;

W związku z powyższym, Klient wyraża zgodę na następujące ogólne warunki korzystania z platformy (ogólne warunki).

1. Strony umowy oraz zawarcie Umowy

1.1 Stronami umowy dotyczącej użytkowania platformy w ramach niniejszych Ogólnych Warunków są firma AppFactory i Klient.

1.2 Umowa dotyczącą użytkowania platformy jest wiążąca po wypełnieniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego oraz zgody na wykupienie abonamentu wysłanych online lub poprzez wypełnienie formularza / formularzy udostępnionych na stronie internetowej. Klient wyraża chęć zawarcia umowy poprzez rejestrację korzystając z formularza rejestracji oraz akceptację umowy. Oferta handlowa zostanie przesłana przez AppFactory listownie lub wygenerowana ze strony i będzie zgodna z opcjami wybranymi przez klienta (Zamówienie).

Klient przed akceptacją umowy ma możliwość podglądu zamówienia na stronie internetowej i wydruku, na którym widnieją dane zamawiającego i zamówienia, koszt zamówionego abonamentu, ewentualne dodatkowe koszty, formy i warunki płatności, czas trwania usługi, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i prawo konsumenta do odstąpienia od umowy (art. 10).

1.3. W momencie, w którym firma AppFactory otrzyma od Klienta formularz zamówienia, potwierdza emailem lub wyświetlając na stronie web złożone zamówienie oraz podsumowanie zamówienia, do wydruku, na którym widnieją dane omówione w poprzednim punkcie.

1.4. Umowa nie będzie uznana za wiążącą w przypadku braku jakichkolwiek danych wymienionych w poprzednim punkcie.

2. Przedmiot umowy

2.1 Po podpisaniu umowy AppFactory przyznaje, po uprzednim dokonaniu opłaty przez klienta, limitowaną licencję na czasowe i niewyłączne użytkowanie Platformy zgodnie z warunkami opisanymi na stronie internetowej oraz Warunkach Ogólnych. Funkcjonalność Platformy, najlepiej opisana na stronie, pozwala Klientowi uzyskać narzędzie do rozwoju i tworzenia aplikacji mobilnych (App klienta) , które mogą być publikowane na stronie i / lub wprowadzane na rynek aplikacji mobilnych poprzez ich sprzedaż na rzecz osób trzecich przy wsparciu AppFactory w oparciu o funkcje, które opisano na stronie, oraz które zostały wybrane przez Klienta (Moduł Publikacji).

3. Opis procesu rejestracji i akceptacji przez Klienta

3.1 Umowa zawarta pomiędzy klientem a AppFactory pozwala na wyłączny dostęp Klienta do strony, gdzie, zgodnie z określonymi procedurami, klient przystąpi do sformalizowania propozycji zakupu usług, o którym mowa w pkt 2.1 poprzedniego artykułu.

4. Opłaty

4.1 Oferta w zakresie oferowanych i przedstawionych na stronie usług, z relatywnymi kosztami oraz przedstawione powyżej Warunki Ogólne są zgodne z ustawą na podstawie art. 1336 k.c.

4.2 Opłaty, o których mowa w poprzednim punkcie, nie zawierają podatku VAT. Podane kwoty każdej z oferowanych usług są ważne do dnia wskazanego w katalogu.

4.3 Wszelkie płatności ze strony klienta mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w sposób podany na stronie internetowej AppFactory.

Każdy ewentualny zwrot pieniężny będzie akredytowany Klientowi za pomocą jednego ze sposobów proponowanego przez AppFactory i wybranego przez Klienta, w określonym czasie, w przypadku prawa odstąpienia od umowy, o jakim mowa w klauzuli, nie później niż 30 dni od daty poinformowania firmy AppFactory o rezygnacji.

W rezultacie otrzymania płatności, AppFactory zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych dostępu do platformy i wysyłania odpowiednich faktur w formacie elektronicznym.

4.4 Jeżeli klient dokona zakupu usługi i/lub pakietu usług w następstwie pierwszego zakupu i/lub w czasie obowiązywania umowy, metoda płatności zostanie automatycznie rozpoznana przez system, jako uzgodniona wcześniej, chyba, że ustalono inaczej w momencie zakupu.

4.5 AppFactory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z platformy wynikające z działania sił wyższych, w przypadku nie wykonania zlecenia w terminie określonym w umowie lub gdy z powodu zaistniałych niezależnych okoliczności nie jest w stanie wyświadczyć usługi lub jej części.

AppFactory nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażących uchybień, za przerwy lub awarie techniczne w dostępie do sieci internetowej poza kontrolą Spółki lub jej podwykonawców.

AppFactory nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i koszty poniesione przez Klienta w wyniku naruszenia umowy z przyczyn niezależnych od niego. Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty oraz rekompensatę wszelkich poniesionych dodatkowych opłat.

AppFactory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oszustwa lub nielegalne wykorzystanie, które mogą być dokonywane przez osoby trzecie, poprzez opłaty dokonywane kartami kredytowymi, czekami i innymi środkami płatniczymi za zakupione usługi.

4.6 AppFactory w momencie odnowienia umowy ma prawo wprowadzać zmiany do oferty i / lub wykonanych usług, jeżeli takie zmiany zostały dokonane z przyczyn technicznych i / lub warunków rynkowych nie zależnych od AppFactory.

5. Zobowiązania i oświadczenia stron

5.1 Klient zobowiązuje się do zapłaty zobowiązań w czasie i metodą płatności określoną w umowie oraz do przekazania firmie AppFactory wszystkich danych niezbędnych do umożliwienia prawidłowego wykonania usługi.

Klient zobowiązuje się, po procedurze zakupu online, dokonać oraz być odpowiedzialnym za wydruk i przechowywanie Zmówienia oraz Warunków Generalnych.

Informacje zawarte w tej umowie pozostają niezmienione po poddaniu ich przez klienta analizie i akceptacji. Klient potwierdza wszystkie informacje zawarte w umowie przez dokonaniem zakupu.

Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie adekwatności swoich systemów technologicznych oraz jest zobowiązany korzystać z platformy w sposób właściwy i zgodny z warunkami określonymi przez jej producenta.

5.2 Niezależnie od powyższego, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość aplikacji dla Klienta oraz za wszelkie przetwarzane za pomocą platformy dane lub umieszczone na stronie (Opracowanie aplikacji i danych) oraz gwarantuje, że opracowywanie aplikacji i danych nie jest i nie będzie szkodliwe dla osób trzecich ( ochrona danych osobowych, własności intelektualnej i innych), oraz że opracowywanie aplikacji i danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Klient zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę AppFactory w przypadku zaistnienia szkody lub straty poniesionej przez AppFactory z powodu naruszenia powyższych przepisów.

5.3 Platforma to narzędzie to użytku osobistego klienta. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub udostępniania platformy osobom trzecim, nawet, jeżeli klika kodów dostępu do platformy zostałyby dostarczonych klientowi .

AppFactory nie udziela żadnej gwarancji na zadowolenie i satysfakcję klienta z korzystania z platformy.

6. Prawa własności Przemysłowej oraz Intelektualnej

6.1 AppFactory jest wyłącznym właścicielem Strony i Platformy; wszystkie przemysłowe i intelektualne prawa własności, są i pozostają wyłączną własnością AppFactory.

6.2 Klient upoważnia AppFactory do umieszczenia logo firmowego na stronie dedykowanej klientom firmy AppFactory. AppFactory ma prawo do umieszczenia logo firmowego klienta wśród pozostałych klientów firmy, jeśli uzna to za właściwe.

6.3 Klient gwarantuje, że wykorzystywanie znaków towarowych nie będzie naruszać praw osób trzecich.

6.4 Kopiowanie, dystrybucja lub przekazywanie Platformy lub jej elementów osobom trzecim, w tym kodów programowych, kodów źródłowych oraz wszelkiej grafiki, jest surowo zabronione.

6.5 Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, retransmisja lub redystrybucja platformy lub jej elementów i podzespołów, jest surowo zabronione i skutkuje poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Platforma, jej struktura, sekwencja, organizacja i kod źródłowy są niejawne i uznane za tajemnice handlowe AppFactory oraz są chronione prawami autorskimi.

6.6 Zabronione jest powielanie i / lub kopiowanie platformy. Klient nie ma prawa wykonywać żadnych operacji związanych z próbą pobrania kodu źródłowego i / lub kodów programistycznych platformy firmy AppFactory.

8. Przerwy techniczne oraz konserwacja Platformy

8.1 AppFactory może dowolnie zabronić i / lub zawiesić dostęp do platformy, jeżeli:

  1. Mają miejsce naruszenia odnoszące się do płatności lub choćby części płatności w odniesieniu do na uzgodnionych warunków
  2. Maja miejsce naruszenia artykułów 5 i/ lub 6 wyżej wymienionych i/lub
  3. Mają miejsce nieautoryzowane i/lub niepotwierdzone logowania do Platformy ze strony Klienta i/lub poprzez dane dostępu Klienta

8.2 W przypadkach, gdy jest to konieczne, AppFactory może czasowo uniemożliwić korzystanie z usługi lub ograniczyć dostęp do niektórych elementów platformy w celu przeprowadzenia konserwacji systemu, która może okazać się konieczna. W przypadku wystąpienia awarii systemu w momencie użytkowania, firma AppFactory będzie starała się przywrócić poprawne działanie platformy tak szybko, jak to tylko możliwe. AppFactory nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z utraty danych i / lub utraty plików Klienta.

9. Czas trwania oraz rozwiązanie umowy

9.1 Umowa zawierana jest na okres jednego roku licząc od daty pierwszej opłaty abonamentowej, odnawiana jest automatycznie na okres 12 miesięcy, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, które musi zostać wysłane listem poleconym na 90 dni przed wygaśnięciem każdej umowy.

9.2 Na 30 dni przed wygaśnięciem umowy firma AppFactory ma obowiązek przesłać klientowi pisemne zawiadomienie z podaną datą wygaśnięcia umowy (Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy). Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy będzie również zawierać informacje o opłacie za przedłużenie umowy.

9.3 Opłata abonamentowa w momencie przedłużenia kontraktu będzie automatycznie odnowiona na poprzednich warunkach. W przypadku niedokonania opłaty w momencie przedłużenia kontraktu na 7 dni przed datą wygaśnięcia umowy dostęp do platformy będzie przerwany.

9.4 Strony postanawiają, iż niniejsza Umowa wygasa automatycznie w przypadku, gdy:

9.4.1 Występują naruszenia odnoszące się do płatności lub choćby części płatności w odniesieniu do na uzgodnionych warunków i/lub

9.4.2 Występują naruszenia artykułów 5 i/ lub 6 wyżej wymienionych i/lub

9.4.3 Jeśli nastąpił nieautoryzowany i/lub niepotwierdzony dostęp do Platformy ze strony Klienta i/lub poprzez dane dostępu Klienta i Strona naruszająca nie naprawi wynikających naruszeń w terminie dziesięciu (10) dni począwszy od wezwania do naprawy naruszeń przez Stronę nienaruszającą Stronie Naruszającej.

9.5 W przypadku nieprzedłużenia umowy lub w przypadku rozwiązania umowy, firma AppFactory nie odpowiada za zachowanie, przywrócenie i/lub rozpowszechnianie i dystrybucję aplikacji mobilnych i danych przynależących do klienta.

10. Prawo odstąpienia od umowy na korzyść konsumenta

Wtedy i tylko wtedy, gdy Klient staje się konsumentem a zatem jest osobą chronioną przez prawo ochrony konsumenta (Rozporządzenie 206/2005) jest uprawniony od odstąpienia od umowy bez zastosowania względem niego sankcji karnych i bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeśli usługa została uruchomiona w trybie natychmiastowym lub upłynęło 14 dni od daty zawarcia umowy.

Jeśli Klient zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi powiadomić o tym fakcie sprzedawcę, w ciągu tego okresu.

Firma AppFactory zobowiązuje się zwrócić bezpłatnie całą kwotę wpłaconą przez klienta 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W momencie odstąpienia od umowy strony rezygnują ze wszystkich wzajemnych zobowiązań.

10. Klauzula poufności

10.1. Wszystkie informacje oraz dane przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie, zarówno w trakcie jak i po wygaśnięciu umowy, uznane są przez drugą stronę za kompletne i poufne, jak również strona otrzymująca dane jest zobowiązana nie ujawniać oraz nie przekazywać osobom trzecim poufnych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która ją wydała.

10.2. Klauzula poufności nie ma zastosowania w przypadku danych, które strona ma obowiązek ujawnić na skutek sankcji prawnych lub na wniosek właściwego organu w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Strona, która otrzymała wniosek o ujawnienie danych jest zobowiązana poinformować o tym fakcie jak najszybciej stronę drugą, składając pisemne oświadczenie na 7 dni przed terminem ujawnienia danych.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za utratę zysków, nieuzyskanie wyższych przychodów oraz wyższych udziałów na rynku. Ewentualna odpowiedzialność Strony na rzecz drugiej musi być, zatem ograniczona do strat faktycznie poniesionych i nie będzie obejmować nigdy utraconych korzyści, ani szkód powstałych z naruszenia umowy.

12. Polityka prywatności

Firma AppFactory jest zobowiązana chronić prywatność swoich klientów i gwarantuje, że przetwarzanie danych jest zgodne z klauzulą o poufności danych na mocy artykułu z 30 czerwca 2003 r. n. 1962.

Dane personalne oraz finansowe otrzymane bezpośrednio i/ lub pośrednio przez AppFactory, administratora danych, są gromadzone i przetwarzane w formie drukowanej, informatycznej, elektronicznej, zgodnie ze sposobem przetwarzania w celu zarejestrowania zamówienia i uruchomienia procedury realizacji tego zamówienia oraz niezbędnej komunikacji, jak również wypełnienia ewentualnych zobowiązań prawnych, jak również do skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi w zakresie niezbędnym do wykonywania jak najlepszej usługi (art. 24, ustęp 1, list. b, dekret na mocy ustawy 196/2003)3.

Firma AppFactory jest zobowiązana traktować wszystkie dane oraz informacje przekazywane przez każdego klienta, jako poufne oraz nie ujawniać danych osobom nieupoważnionym, nie wykorzystywać ich do innych celów, niż te, dla których zostały zgromadzone oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Informacje mogą być ujawnione wyłącznie na żądanie sądu lub innego organu upoważnionego przez prawo.

Dane osobowe zostaną ujawnione, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności owych danych, tylko podmiotom, które dokonują czynności niezbędnych do realizacji zamówienia i przekazywane są wyłącznie w tym celu.

Klient posiada prawa, o których mowa w art. 7 ustawy 196/2003 to jest prawo do a) aktualizacji, sprostowania lub integracji danych; b) skasowania, przekształcania w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, które nie muszą być przechowywane dla celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone; c) poświadczenia, że operacje, o których jest mowa w punktach a) i b) zostały zgłoszone, jak również ich treści, do osób, do których dane zostały przekazane lub upowszechnione, o ile wymóg ten nie jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z wykorzystaniem środków, które w oczywisty sposób są nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa. Konsument ma również prawo do odmowy w całości lub częściowo do: i) przetwarzania danych osobowych z uzasadnionych przyczyn, nawet, jeśli owe dane są istotne ii) przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą na potrzeby celów marketingowych lub sprzedażowych, jak również do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do prawidłowego i terminowego wykonywania usługi. W przypadku odmowy, nie jest możliwym wykonanie usługi na poczet Klienta.

Jakkolwiek uzyskane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone. Usunięcie danych odbędzie się w bezpieczny sposób.

Podmiotem upoważnionym do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest firma AppFactory. Klient ma prawo kierować każde zapytanie do centrali firmy AppFactory.

Wszelkie informacje wysyłane pocztą ( w tym pocztą elektroniczną ) do firmy AppFactory ( wnioski, sugestie, idee, opinie, informacje, materiały etc.) nie będą brane pod uwagę, jako informacje o charakterze poufnym. Informacje te nie mogą naruszać praw osób trzecich, powinny zawierać istotne treści, nienaruszające praw osób trzecich, a także powinny być zgodne z prawdą. Firma AppFactory nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych informacji.

13. Sposób archiwizacji umowy

Na mocy artykułu 12 ustawy 70/2003 firma AppFactory ma obowiązek poinformować klienta, że każda Umowa jest przechowywana w formie elektronicznej/ papierowej lub na serwerze/ w siedzibie AppFactory według kryterium poufności i bezpieczeństwa wymaganego przez obowiązujące przepisy.

12. Inne

12.1 Klient nie może dokonać cesji swoich praw, korzyści, zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AppFactory.

12.2 Jakiekolwiek odstąpienie się przez którąkolwiek ze Stron do wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy może być interpretowane, jako odstąpienie od jakiegokolwiek innego podobnego przepisu jak i tego o innej naturze.

12.3 W przypadku uznania jednego lub kilku postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne na mocy prawa wszelkie pozostałe postanowienia pozostaną zachowane.

12.4 Strony zobowiązują się do podpisania wszystkich pism i dokumentów wymaganych do podjęcia wszystkich działań przewidzianych w umowie oraz zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków w celu realizacji postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem, że postanowienia dalszych aktów i dokumentów nie mają żadnego wpływu na aktualne warunki niniejszej Umowy, które nadal będą w pełni obowiązujące i wykonalne między stronami.

13. Stosowane Prawo oraz Sąd postępujący

13.1 Umowa jest regulowana przez prawo włoskie.

13.2 Strony wyrażają zgodę na przekazanie wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z Umową i/lub samą Platformą do wyłącznego rozpatrzenia Sądowi w Genui.